Regulamin Klubu Sportowego Football Success Academy

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Celem działalności Klubu Sportowego Football Success Academy jest popularyzacja i rozwój sportu poprzez prowadzenie wysokiej jakości zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym.

2. Członkiem Klubu Sportowego Football Success Academy może zostać każdy kto wypełnił deklarację członkowską, a w przypadku osób niepełnoletnich po wyrażeniu zgody oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej przez rodziców / opiekunów prawnych.

3. O przynależności do danej grupy treningowej decyduje Trener lub Koordynator, po obiektywnej ocenie potencjału zawodnika.

4. Klub Sportowy Football Success Academy zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć treningowych z przyczyn niezależnych od Klubu, o czym zawodnik / opiekun prawny zostanie poinformowany.


ROZDZIAŁ II.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zawodnicy, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w takich zajęciach poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

2. Zawodnik Football Success Academy zobowiązany jest do:
- godnego reprezentowania barw klubowych, zarówno podczas meczy, treningów jak i poza zajęciami
- regularnego oraz punktualnego uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Football Success Academy
- przychodzenia na trening przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć, w celu odpowiedniego przygotowania się do treningu oraz pomocy w rozłożeniu sprzętu
- przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie rozumianych zasad bezpieczeństwa
- przestrzegania zasad FAIR-PLAY
- szacunku dla innych zawodników, pracowników Klubu, sędziów oraz osób związanych z działalnością Klubu
- dbanie o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę w drużynie
- zgłaszania Trenerowi lub Zarządowi Klubu wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem drużyny
- sumiennego wykonywania poleceń Trenera prowadzącego zajęcia
- prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia
- trenowania w odpowiednim obuwiu piłkarskim oraz posiadania na każdym treningu ochraniaczy, które winne być zakładane na każde polecenie Trenera
- dbanie o powierzony sprzęt treningowy oraz sprzęt, który jest własnością Klubu, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy.
- pomocy Trenerowi przy rozstawianiu sprzętu potrzebnego do treningu oraz jego złożeniu po zakończeniu zajęć, na prośbę Trenera prowadzącego zajęcia
- sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do treningów
- niezwłocznego zgłaszania Trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości i urazów, które wystąpiły w trakcie zajęć
- doskonalenia w czasie wolnym umiejętności piłkarskich poznanych podczas treningu

3. Zawodnik Football Success Academy ma bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek narkotyków czy innych środków odurzających.

4. Po zakończeniu meczu lub treningu należy zwrócić Trenerowi sprzęt, za wyjątkiem sprzętu, którego opiekunowie prawni ponieśli całkowity koszt zakupu

5. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest jej regularne uczestnictwo w treningach, a w przypadku nieobecności na zajęciach poinformowanie Trenera o przyczynach i okresie nieobecności na zajęciach.

6. Decyzję o powołaniu zawodnika na mecz ligowy / zawody / turniej podejmuje Trener. Jest to decyzja wiążąca i niepodważalna.

7. Na wniosek Trenera lub rodzica / opiekuna prawnego Klub może czasowo zawiesić zawodnika w prawach zawodnika w przypadku uzyskiwaniu słabych wyników w szkole. Ponowne przywrócenie praw może nastąpić tyko i wyłącznie w przypadku poprawienia ocen.


ROZDZIAŁ III.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO1. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.

2. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez Klub Sportowy procesu wychowawczego swojego dziecka

3. Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

4. W trakcie treningów rodzice / opiekunowie prawni zawodnika powinni przebywać poza boiskiem, na którym odbywają się zajęcia.

5. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
- kulturalnego zachowywania się podczas meczy, akceptowania decyzji Trenera oraz sędziego, nie obrażania zawodników drużyny przeciwnej
- nie podważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności zawodników jak i innych rodziców. Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi lub Zarządowi Klubu.
- regularnego opłacania składek członkowskich do 10-tego każdego miesiąca w roku lub w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym z Zarządem Klubu. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może zawiesić dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości.
- każdorazowego powiadomienia o nieobecności dziecka na treningu lub meczu
- do zabezpieczenia dziecku drogi na trening oraz jego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania
- aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez Football Success Academy
- regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, profilu na Facebooku w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu


ROZDZIAŁ IV.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE1. Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych Klubu Sportowego Football Success Academy czyli organizację sportowego szkolenia jego członków.

2. Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu i podawana do wiadomości wszystkim członkom Klubu.

3. Składka członkowska obowiązuje w każdym miesiącu w roku i jej wysokość jest taka sama w każdym miesiącu. Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości dni wolnych i świąt oraz od ilości dni nieobecności na zajęciach treningowych.

4. Podpisanie deklaracji członkowskiej zobowiązuje do regularnego i terminowego uiszczania z góry składek członkowskich przelewem na konto Klubu do 10-tego każdego miesiąca.

5. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica / opiekuna prawnego istnieje możliwość zmiany terminu płatności lub obniżenia składki członkowskiej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu, po rozpatrzeniu wniosku.

6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania Zarządu Klubu o rezygnacji najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.


ROZDZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Klub Sportowy Football Success Academy zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach zawodników / rodziców / opiekunów prawnych.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika lub rodzica / opiekuna prawnego może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie Sportowym i wydalenia z Klubu.

3. Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Klubu lub Trenera prowadzącego zajęcia treningowe.

Partnerzy

Kontakt

Football Success Academy - Akademia piłki nożnej dziewcząt w Krakowie

Klub Sportowy
Football Success Academy

30-798 Kraków
ul.Złocieniowa 38B/3

NIP: 679 317 13 88
REGON: 380627285
Nr konta: 68 1750 0012 0000 0000 3995 8902
Kontakt:
kom.: 509 253 477
kom.: 515 618 563
biuro@fsacademy.pl

Obiekty treningowe:

COM COM ZONE
Kraków Nowa Huta
ul.Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Wykonanie i hosting Robert Duszyk